3_touken_tape_08A15_touken_tape_73
4_touken_tape_uchiban_08A16_touken_tape_uchi_73


タペストリー69:大般若長光
タペストリー70:日向正宗
タペストリー71:静形薙刀
タペストリー72:南泉一文字
タペストリー73:千代金丸
タペストリー(内番)69:大般若長光
タペストリー(内番)70:日向正宗
タペストリー(内番)71:静形薙刀
タペストリー(内番)72:南泉一文字
タペストリー(内番)73:千代金丸